Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Тема 2. Основи управління операційною системою підприємства

2.1. Зміст лекційного курсу

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації  у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом.

Операції як види діяльності: виробництво, поставки, транспортування, сервіс, матеріальні погашення. Основні моделі проведення операцій.

Операційна система і функція  в оптимізації. Операційна система як об'єкт управління, особливості та властивості операційної системи. Класифікація операційних систем.

2.2. Ключові слова та словосполучення

Виробництво, постачання, транспортування, сервіс, фізичний стан, інтелектуальний стан, тетраедр операцій, операційна система, операційна функція, “коло менеджменту”, планування, організація, мотивація, контроль, організаційні методи, адміністративні методи, економічні методи, соціально-психологічні методи.

2.3. Контрольні запитання

1. Тетраедр операцій.

2. Операції як види діяльності.

3. Основні моделі проведення операцій.

4. Операційна система.

5. Функції операційного менеджменту.

6. Методи і принципи операційного менеджменту.

2.4. Питання для самостійного опрацювання

1. Матеріальні потоки при проведені операцій.

2. В чому полягає відмінність сфери виробництва від сервісу, наведіть приклади.

3. В чому відмінність постачання від транспортування, наведіть приклади.

4. Наведіть приклади моделей проведення операцій для підприємств різних галузей.

5. Опішить операційну систему будь-якого підприємства.

2.5.  Тестові завдання

1. Виробництво - 

1) діяльність, пов’язана із переміщенням товарів або людей з одного місця на інше, при якому не відбувається жодних фізичних перетворень переміщуваних об’єктів.

2) діяльність, пов’язана зі зміною права власності на фізичний товар.

3) фізичні матеріали перетворюються на продукти, які продають споживачам.

4) діяльність, пов’язана зі змінами стану споживачів.

2. Постачання -

1)  діяльність, пов’язана із переміщенням товарів або людей з одного місця на інше, при якому не відбувається жодних фізичних перетворень переміщуваних об’єктів.

2) діяльність, пов’язана зі зміною права власності на фізичний товар.

3) фізичні матеріали перетворюються на продукти, які продають споживачам.

4) діяльність, пов’язана зі змінами стану споживачів.

3. Сервіс -

1) діяльність, пов’язана із переміщенням товарів або людей з одного місця на інше, при якому не відбувається жодних фізичних перетворень переміщуваних об’єктів.

2) діяльність, пов’язана зі зміною права власності на фізичний товар.

3) фізичні матеріали перетворюються на продукти, які продають споживачам.

4) діяльність, пов’язана зі змінами стану споживачів.

4. Операційна система складається з трьох підсистем:

А) Переробна; Б) Забезпечення; В) Прогнозування; Г) Планування і контролю; Д) Усі вище згадані.

1) Тільки А та Г.

2) Тільки А та Б.

3) Тільки А, Б, та Г.

4) Усі вище згадані.

5. Розроблені групи методів управління операційними системами такі як: 1. організаційні; 2. технічні; 3. адміністративні, 4. техніко-економічні; 5. економічні; 6. кібернетичні; 7. соціально-психологічні.

1) усі групи методів підходять.

2) тільки 1, 3, 4.

3) тільки 1, 3, 5, 7.

4) тільки 2, 3, 5, 6.

6. Що таке операційна система організації?

1) Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні умов для задоволення потреб споживача у товарах або послугах.

2) Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні автоматизованих робочих місць в організації.

3) Комплекс операцій щодо забезпечення організації необхідними ресурсами.

4) Система операцій стосовно просування товарів або послуг у зовнішнє середовище організації.

7. Яке визначення адекватно відображає зміст операції?

1) Нижча ланка або "клітинка" об'єкта управління в операційному менеджменті.

2) Невеликий за обсягом, нетривалий за часом, відносно самостійний елемент технологічного процесу.

3) Елементарний спеціалізований вид роботи, спрямований на виконання конкретної задачі технічного, організаційного або соціального характеру, яку ділити більш детально недоцільно.

4) Усі перелічені відповіді.

8. В операційному менеджменті операційна система слугує:

1) Функціональним полем.

2) Суб'єктом управління.

3) Об'єктом управління.

4) Інструментом управління.

9. Управління виробництвом і операціями – це

1) управління об'єктами та процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.

2) управління процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.

3) управління виробничими процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.

4) управління виробничими та сервісними процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.

10. Яка з відповідей стосується "входів" операційної системи?

1) Вони є зв'язками операційної системи з факторами, що не входять до її складу та спрямовані у неї ззовні.

2) Дозволяють впливати на операційну систему, використовуючи її як засіб.

3) Зазвичай запропоновані різноманітними ресурсами організації.

4) Усі наведені відповіді правильні.

11. До "входів" підприємства не належать:

1) Торгові послуги з операційної системи торговельного комплектування новорічних подарункових наборів.

2) Товари, що надходять від виробників, торгових посередників.

3) Ресурси, що задіяні у здійсненні операцій.

4) Інформаційні потоки щодо факторів зовнішнього середовища.

12. Яка з відповідей стосується "виходів" операційної системи?

1) Продукти, роботи операційної системи, які споживаються ззовні системи.

2) Зв'язки системи з факторами, що не входять до її складу та спрямовані у неї ззовні.

3) Проміжні продукти функціонування операційної системи, які споживаються всередині системи.

4) Відходи операційної системи, які потребують миттєвої утилізації.

13. До "виходів" операційної системи виробничого підприємства належать:

1) Товари, призначені для реалізації у торгову мережу.

2) Роздрібний товарорух, що характеризує обсяг куплених покупцями товарів у вартісному вимірі.

3) Усі перелічені відповіді.

4) Надання торгових послуг кінцевим споживачам.

14. Що є метою проектування операційної системи?

1) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах) в поєднанні з забезпеченням достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

2) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах).

3) Забезпечення достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

4) Створення операційної системи з вираженою компетентністю.

15. Сутність процесу проектування операційної системи полягає в тому, що:

1) Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня операцій та організації останніх з врахуванням положень соціотехнічного підходу.

2) Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня процесів з відповідним розподілом функцій людини й машин.

3) Проектування операційної системи відбувається на рівні процесів з урахуванням положень соціотехнічного підходу.

4) Проектування операційної системи відбувається на основі системного та процесного підходів.

16. Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення продукції до використаного часу роботи працівників та обладнання.

1) Багатофакторна продуктивність.

2) Загальна продуктивність.

3) Неповна продуктивність.

4) Ефективність використання людських та матеріальних ресурсів.

17. Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення усіх вироблених товарів або послуг до загальної величини витрат на операційну діяльність?

1) Багатофакторна продуктивність.

2) Неповна продуктивність.

3) Загальна продуктивність.

4) Вартісна оцінка сукупності "виходів" організації.

18. Повна система діяльності підприємства називається ... і є центральною ланкою будь-якого підприємства по випуску продукції та наданню послуг.

1) технологічною.

2) виробничою.

3) операційною.   

4) жодне не підходить.

* Пройти онлайн тестирование

2.6. Практичні завдання

Задача 1.

На основі наведених даних у таблиці 2.1:

1. Розрахуйте загальний показник продуктивності.

2. Розрахуйте показник багатофакторної продуктивності. Використовуйте у знаменнику вплив таких факторів як: вартість праці й матеріалів.

3. Розрахуйте одиничний показник продуктивності. Використовуйте у знаменнику вплив такого фактору як: вартість енергії.

Зробіть висновки.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку продуктивності

Вхід та вихід виробництва

Сума, грн.

Продуктивність

Вихід:

 

Загальний показник:

Сумарний вихід/Сумарний вхід =

1. Готова продукція

20000

2. Незавершене виробництво

2550

Багатофакторний показник:

Сумарний вихід/Праця + Матеріали =

Готова продукція/Праця + Матеріали =

3. Дивіденди

3000

4. Облігації

1000

5. Інші доходи

5000

Разом:

 

Одиничні показники:

Сумарний вихід/Витрати енергії =

Готова продукції/Витрати енергії =

Вхід:

 

1. Праця

4000

2. Матеріали

1153

3. Капітал

9000

4. Енергія

1540

5. Інші витрати

1500

Разом:

 

4. Як можна оцінити продуктивність підприємств різної сфери діяльності. Заповнить таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Одиничні показники продуктивності

Сфера діяльності

Показник продуктивності

Ресторан

 

Підприємство роздрібної торгівлі

 

Птахоферма

 

Електростанція

 

Паперова фабрика

 

* Посмотреть пример решения аналогичной задачи

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


Задача 2.

Компанія з виробництва меблів подала відомості про свою діяльність у наступній таблиці (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

Основні відомості про діяльність компанії (тис. грн.)

 

2010 р.

2011 р.

Загальна вартість продажів виробленої продукції

220

350

Трудові ресурси

12

17

Сировина й запаси

9

11

Витрати на амортизацію основного обладнання

0,7

1,2

Інші витрати

2,2

4,8

Порівняйте в динаміці показники ефективності використання трудових ресурсів, сировини й запасів, а також загальну продуктивність цієї фірми за 2010 і 2011 роки. Визначте темпи росту й темпи приросту. Зробіть висновки, які фактори вплинули на зміну цих показників?

* Посмотреть пример решения аналогичной задачи

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


Задача 3.

Американська промислова компанія, що має філію в іншій країні, представила наступні результати своєї діяльності (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Результати діяльності компанії

 

США

Філія в іншій країні

Обсяги продажів (тисяч од.)

126

46

Витрати праці (тисяч годин)

20

17

Сировина (витрати зазначені в місцевій валюті)

$13400

FC13400

Використання основного обладнання (тис. од.)

55

15

1. Розрахуйте одиничні показники   продуктивності праці й фондовіддачі для компанії й філії. Чи дають отримані результати ясну картину ефективності їхньої роботи?

2. Розрахуйте показники продуктивності використання   сировини   (кількість   одиниць   продукції/$1, де $1 = FC8,5). Пояснить, з яких причин даний показник вище у філії.

* Посмотреть пример решения аналогичной задачи

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте


Задача 4.

У таблиці 2.5 відображені фінансові показники (у тис. грн.) компанії за 2010 і 2011 роки. Розрахуйте загальний показник продуктивності цієї фірми, а також одиничні показники з ефективності використання праці, використання капіталу й сировини за два роки.

Розрахуйте абсолютне відхилення, темп росту, темп приросту. Що ці показники можуть сказати про ефективність роботи даної компанії?

Таблиця 2.5

Показники діяльності компанії (тис. грн.)

Показник

2010 рік

2011

Обсяг продажів

275

296

Праця

32

40

Сировина

37

47

Енергія

15

16

Капітал

40

25

Інші

12

13