Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Тесты к экзамену

Untitled Document

1. У чому полягає сутність операційної функції?
1) У виробництві товарів і наданні послуг, які призначені для постачання у зовнішнє середовище;
2) Забезпеченні організації різними видами ресурсів;
3) Автоматизації процесу виробництва;
4) У виробництві товарів з метою їхнього постачання у зовнішнє середовище.
2. Перетворююча функція операційного менеджменту в лікарні - насамперед, складається з наступного:
1) фізичного перетворення;
2) розміщенні;
3) обміну;
4) фізіологічне перетворення;
3. Яке з наведених визначень найкраще відображає сутність поняття "операційний менеджмент" ?
1) Менеджмент виробничих процесів, що перетворюють сировину на послуги;
2) Менеджмент у процесі створення товарів (послуг), який здійснюється на рівні операцій, починаючи із забезпечення організації потрібними ресурсами та впродовж їхньої трансформації у готові товари (послуги);
3) Діяльність щодо створення товарів і послуг шляхом перетворення необхідних ресурсів усіх видів у готові товари і послуги;
4) Вплив на хід будь-якого процесу в межах достатньо коротких відрізків часу з метою забезпечення стабільних параметрів функціонування організації.
4. Операційний менеджмент – 
1) це діяльність по управлінню  процесом  виробництва матеріалів, та їх  перетворення в готовий продукт з  постачанням цього продукту покупцеві.
2) це діяльність по управлінню  процесом  придбання матеріалів, та їх  перетворення в готовий продукт з  постачанням цього продукту покупцеві.
3) це планування  процесу  придбання матеріалів, та їх  перетворення в готовий продукт з  постачанням цього продукту покупцеві.
4) це всі види діяльності, пов’язані з запланованим перетворенням матеріалів.

5. У чому полягає відмінність між поняттями "виробництво" та "операції"?
1) Поняття абсолютно полярні, адже перше стосується діяльності виробничих галузей, а друге - функціонування медичної сфери;
2) Поняття цілком тотожні;
3) Під виробництвом мається на увазі випуск товарів. Термін "операції" ширше, адже він передбачає не лише виробництво товарів, а й надання послуг;
4) Операції передбачають надання послуг. Втім, термін "виробництво" тлумачиться ширше, адже розповсюджується і на сферу послуг, і на сферу виробництва.
6. У чому полягає відмінність між поняттями операційного та виробничого менеджменту?
1) Сфера застосування першого поняття ширше, аніж другого, оскільки передбачає управління у будь-якій підприємницькій діяльності.
2) Поняття цілком відмінні, адже перше стосується інформаційних технологій, а друге - виробничої діяльності людини.
3) Поняття повністю тотожні.
4) Виробничий менеджмент - український еквівалент американського поняття "операційний менеджмент".
7. Виробництво - 
1) діяльність, пов’язана із переміщенням товарів або людей з одного місця на інше, при якому не відбувається жодних фізичних перетворень переміщуваних об’єктів.
2) діяльність, пов’язана зі зміною права власності на фізичний товар.
3) фізичні матеріали перетворюються на продукти, які продають споживачам.
4) діяльність, пов’язана зі змінами стану споживачів.
8. Постачання -
1)  діяльність, пов’язана із переміщенням товарів або людей з одного місця на інше, при якому не відбувається жодних фізичних перетворень переміщуваних об’єктів.
2) діяльність, пов’язана зі зміною права власності на фізичний товар.
3) фізичні матеріали перетворюються на продукти, які продають споживачам.
4) діяльність, пов’язана зі змінами стану споживачів.
9. Сервіс -
1) діяльність, пов’язана із переміщенням товарів або людей з одного місця на інше, при якому не відбувається жодних фізичних перетворень переміщуваних об’єктів.
2) діяльність, пов’язана зі зміною права власності на фізичний товар.
3) фізичні матеріали перетворюються на продукти, які продають споживачам.
4) діяльність, пов’язана зі змінами стану споживачів.
10. Операційний менеджмент:
1) Частина виробничого менеджменту;
2) Частина менеджменту;
3) Частина дослідження операцій;
4) Частина наукової організації управління.
11. Операційна система складається з трьох підсистем:
А) Переробна; Б) Забезпечення; В) Прогнозування; Г)Планування і контролю; Д) Усі вище згадані.

1) Тільки А та Г.
2) Тільки А та Б.
3) Тільки А, Б, та Г.
4) Усі вище згадані.
12. При управлінні операційною системою існує декілька моделей. Види моделей: 1. канонічна, 2. математична, 3. кібернетична, 4. економічна, 5. ієрархічна, 6. мережна.
1) усі види.
2) тільки 1, 3, 4.
3) тільки 1, 3, 5, 6.
4) тільки 2, 3, 5, 6.
13. Розроблені групи методів управління операційними системами такі як: 1. організаційні; 2. технічні; 3. адміністративні, 4. техніко-економічні; 5. економічні; 6. кібернетичні; 7. соціально-психологічні.
1) усі групи методів підходять.
2) тільки 1, 3, 4.
3) тільки 1, 3, 5, 7.
4) тільки 2, 3, 5, 6.
14. Стратегія підприємства  полягає в тому, щоб
1) за допомогою операційної системи переробляти продукцію або пропонувати послуги з метою задоволення основних потреб споживачів.
2) за допомогою операційної системи виробляти продукцію або пропонувати послуги з метою задоволення своїх потреб.
3) за допомогою операційної системи виробляти продукцію або пропонувати послуги з метою задоволення основних потреб споживачів.
4) виробляти продукцію або пропонувати послуги з метою задоволення основних потреб підприємства.
15. стратегічним рішенням являється
1) Визначення основних потреб споживача та функції діяльності підприємства.
2) Визначення основних потреб підприємства та функції діяльності підприємства.
3) Визначення основних потреб споживача та підприємства.
4) Визначення основних потреб підприємства.
16. Операційна стратегія – це:
1) Частина загальної стратегії організації, що має менший радіус дії та стосується власне операційного аспекту діяльності організації.
2) Синонім загальної стратегії організації.
3) Система конкретних заходів щодо реалізації стратегічних планів організації.
4) Стратегія, спрямована на оптимізацію окремої "проблемної" операції організації.
17. Яка категорія операційного менеджменту відповідає визначенню: "система конкретних заходів щодо реалізації операційної стратегії"?
1) Операційна стратегія.
2) Операційний процес.
3) Операція.     
4) Операційна програма.
18. Що таке операційна система організації?
1) Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні умов для задоволення потреб споживача у товарах або послугах.
2) Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні автоматизованих робочих місць в організації.
3) Комплекс операцій щодо забезпечення організації необхідними ресурсами.
4) Система операцій стосовно просування товарів або послуг у зовнішнє середовище організації.
19. Для розробки ефективної стратегії організації перш за все необхідно виявити можливості …
1) Технічної системи
2) Виробничої системи
3) Організаційної системи
4) Економічної системи.
20. Яке визначення адекватно відображає зміст операції?
1) Нижча ланка або "клітинка" об'єкта управління в операційному менеджменті.
2) Невеликий за обсягом, нетривалий за часом, відносно самостійний елемент технологічного процесу.
3) Елементарний спеціалізований вид роботи, спрямований на виконання конкретної задачі технічного, організаційного або соціального характеру, яку ділити більш детально недоцільно.
4) Усі перелічені відповіді.
21. Яке з перелічених стратегічних рішень вирішується в межах операційного менеджменту?
1) Вибір оптимального місцеположення підприємства.
2) Капіталовкладення у будівництво Діснейленду.
3) Стажування менеджера персоналу за кордоном.
4) Проведення маркетингових досліджень ринку дитячих товарів.
22. У якій послідовності розробляється операційна стратегія?
1)  Вертикальна інтеграція, рішення за виробничими потужностями, місцеположенням, процесом виробництва, технологіями, запасами, організація робочої сили.
2) Вертикальна інтеграція, організація робочої сили, рішення за місцеположенням, виробничими потужностями, процесом виробництва, технологіями, запасами.
3) Вибір місцеположення, виробничих потужностей, процесу виробництва.
4) Вертикальна інтеграція, рішення за місцеположенням, виробничими потужностями, процесом виробництва, технологіями, запасами, організація робочої сили.
23. Основною метою стратегії товару вважається:
1)  Забезпечення конкурентної переваги для товару.
2)  Забезпечення вибору, проектування та розвиток товару на ринку.
3)  Врахування конкурентних позицій товару щодо конкурентів.
4)  Створення якісного товару.
24. При формуванні операційної стратегії поняття "виражена компетентність" означає:
1) Специфічні можливості або характеристики організації, які забезпечують її конкурентоспроможність.
2) Перелік цілей та завдань організації, викладених в установчих документах.
3) Сукупність повноважень організації у зовнішньому середовищі.
4) Синонім поняття "спеціалізація".
25. Що відображає даний перелік: нематеріальна природа "продукту", його одночасне виробництво та споживання, низький ступінь стандартизації "продуктів", високий ступінь взаємодії зі споживачем та трудомісткість операцій?
1) Особливості сфери послуг, які впливають на формування операційної стратегії.
2) Особливості сфери виробництва, які впливають на формування операційної стратегії.
3) Стратегічні рішення, які вирішуються в операційному менеджменті.
4) Критерії проектування товарів та послуг.
26. Завдяки чому можна посилити адекватність операційної стратегії специфічним рисам сфери послуг?
1) Максимізації участі споживача у виробництві послуг та підбору висококваліфікованих кадрів для "контакту" зі споживачем.
2) Операційна стратегія не залежить від специфіки галузі.
3) Підвищення ступеня стандартизації послуг.
4) Збільшення трудомісткості операційних процесів та підвищення ступеню стандартизації послуг.
27. В операційному менеджменті операційна система слугує:
1) Функціональним полем.
2) Суб'єктом управління.
3) Об'єктом управління.
4) Інструментом управління.
28. Які підсистеми виділяють у складі операційної системи?
1) Підсистему забезпечення, трансформуючу підсистему та підсистему планування і контролю.
2) Лише підсистему планування і контролю.
3) Лише трансформуючу підсистему.
4) Підсистему ресурсів, підсистему забезпечення, трансформуючу підсистему, підсистему планування і контролю, підсистему товарів (послуг).
29. Управління виробництвом і операціями – це
1) управління об'єктами та процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.
2) управління процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.
3) управління виробничими процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.
4) управління виробничими та сервісними процесами, за допомогою яких виробляються товари і/або надаються послуги.
30. Канонічна модель …
1) описує взаємозв'язки процесу виробництва або надання послуг із зовнішнім середовищем.
2) дозволяє поділити опис виробництва або сервісу підприємства на дві складові.
3) дозволяє описати вузлові події процесу виробництва (чи надання послуг) і зв'язку між ними.
4) описує взаємозв'язки процесу виробництва і/чи надання послуг із внутрішнім середовищем.
31. Сітьова модель …
1) описує взаємозв'язки процесу виробництва або надання послуг із зовнішнім середовищем.
2) дозволяє поділити опис виробництва або сервісу підприємства на дві складові.
3) дозволяє описати вузлові події процесу виробництва (чи надання послуг) і зв'язку між ними.
4) описує взаємозв'язки процесу виробництва і/чи надання послуг із внутрішнім середовищем.
32. Яка з відповідей стосується "входів" операційної системи?
1) Вони є зв'язками операційної системи з факторами, що не входять до її складу та спрямовані у неї ззовні.
2) Дозволяють впливати на операційну систему, використовуючи її як засіб.
3) Зазвичай запропоновані різноманітними ресурсами організації.
4) Усі наведені відповіді правильні.
33. До "входів" підприємства не належать:
1) Торгові послуги з операційної системи торговельного комплектування новорічних подарункових наборів.
2) Товари, що надходять від виробників, торгових посередників.
3) Ресурси, що задіяні у здійсненні операцій.
4) Інформаційні потоки щодо факторів зовнішнього середовища.
34. Яка з відповідей стосується "виходів" операційної системи?
1) Продукти, роботи операційної системи, які споживаються ззовні системи.
2) Зв'язки системи з факторами, що не входять до її складу та спрямовані у неї ззовні.
3) Проміжні продукти функціонування операційної системи, які споживаються всередині системи.
4) Відходи операційної системи, які потребують миттєвої утилізації.
35. До "виходів" операційної системи виробничого підприємства належать:
1) Товари, призначені для реалізації у торгову мережу.
2) Роздрібний товарорух, що характеризує обсяг куплених покупцями товарів у вартісному вимірі.
3) Усі перелічені відповіді.
4) Надання торгових послуг кінцевим споживачам.
36. Які з принципів належать до принципів організації операційних процесів?
1) Спеціалізація, пропорційність, паралельність, ритмічність, прямолінійність, безперервність.
2) Пропорційність, паралельність, прямолінійність, безперервність.
3) Системність, комплексність, цілеспрямованість, динамічна рівновага, безперервність, гнучкість, оптимальність, ритмічність, сполучення прав, обов'язків та відповідальності.
4) Оптимальність, оперативність, економічність, гнучкість, стійкість.
37. Яке з положень відповідає характеристиці операційного циклу?
1) Організація операційного процесу у часі.
2) Календарний період часу, упродовж якого ресурси на "вході" операційної системи проходять усі операції операційного процесу і трансформуються у результати на її "виході".
3) Він складається з тривалості робочих операцій та перерв, зумовлених створенням запасів, нерівномірністю операційного процесу тощо.
4) Усі перелічені вищі відповіді.
38. Який тип операційного процесу передбачає застосування універсального устаткування і пристроїв та групування робочих місць за принципом технологічно однорідних операцій?
1) Одиничний.
2) Серійний.
3) Масового виробництва.
4) Безперервний процес.
40. За якого типу операційного процесу доцільне застосування спеціалізованого устаткування, пристроїв та інструментів?
1) Масового виробництва.
2) Одиничного.
3) Безперервного процесу.
4) Серійного.
41. Що є метою проектування операційної системи?
1) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах) в поєднанні з забезпеченням достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.
2) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах).
3) Забезпечення достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.
4) Створення операційної системи з вираженою компетентністю.
42. Сутність процесу проектування операційної системи полягає в тому, що:
1) Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня операцій та організації останніх з врахуванням положень соціотехнічного підходу.
2) Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня процесів з відповідним розподілом функцій людини й машин.
3) Проектування операційної системи відбувається на рівні процесів з урахуванням положень соціотехнічного підходу.
4)  Проектування операційної системи відбувається на основі системного та процесного підходів.
43. Одиничне виробництво –
1) Припускає розробку великого  індивідуального проекту і виробництва по ньому невеликих партій продукції.
2) Припускає виробництво не дуже великого обсягу однорідних виробів (серію) чи послуг.
3) Припускає розробку великого  індивідуального проекту і виробництва по ньому великих партій продукції.
4) Жодне не підходить.
44. Масове виробництво –
1)  виробництво невеликих обсягів стандартизованих виробів і послуг.
2)  виробництво великих обсягів не стандартизованих виробів і послуг.
3)  виробництво товарів або послуг високого ступеня однорідності й автоматизації.
4) виробництво великих обсягів стандартизованих виробів і послуг.
45. Інноваційне виробництво –
1) виробництво, спрямоване на створення нових трудомістких продуктів високої технології й організації.
2) виробництво, спрямоване на створення наукомістких продуктів загальної технології й організації.
3) виробництво, спрямоване на створення нових наукомістких продуктів високої технології й організації.
4)жодне не підходить.
46. Які критерії беруться до уваги при проектуванні виробів?
1) Вартість; якість; економічність, надійність, простота та строк експлуатації; розмір, потужність й міцність; безпечність експлуатації.
2) Виробнича потужність, економічна ефективність, гнучкість, надійність, стандартизація, безпечність та промислова санітарія й гігієна.
3) Тип трансформуючої підсистеми; методи розробки; рівень механізації та автоматизації; ступінь спеціалізації праці працівників.
4) Вартість; якість; економічність, надійність та строк експлуатації; розмір, потужність й міцність.
47. Що означає перелік: виробнича потужність, економічна ефективність, гнучкість, надійність, стандартизація, безпечність та промислова санітарія й гігієна?
1) Критерії проектування процесу виробництва.
2) Критерії проектування виробів.
3) Області прийняття рішень при виборі процесу виробництва.
4) Алгоритм проектування виробів.
48. Якщо виробництво має тенденцію до скорочення …
1) то збільшується сфера послуг.
2) то скорочується і сфера послуг.
3) то покращується якість обслуговування.
4) збільшується пропозиція товарів та послуг.
49. Які характерні риси сфери послуг впливають на специфіку проектування операційних систем?
1) Високий ступінь взаємодії зі споживачем, високий ступінь індивідуалізації послуги відповідно до вимог споживачів, трудомісткість операцій.
2) Близький контакт зі споживачем, низький ступінь стандартизації послуги.
3) Контакт зі споживачем за бажанням останнього, низький ступінь стандартизації послуги, трудомісткість операцій.
4) Високий ступінь індивідуалізації послуги, високий ступінь взаємодії зі споживачем, матеріаломісткість та трудомісткість операцій.
50. До якої сфери людської діяльності відноситься характеристика: "місцеположення підприємства здебільшого визначається місцеположенням вихідних матеріалів, а не споживачів"?
1) До виробничої сфери.
2) До сфери послуг.
3) Це основоположний принцип будь-якої сфери людської діяльності.
4) До сфери товарного обігу.
51. Який фактор передусім свідчить на користь великих централізованих підприємств?
1) Висока капіталомісткість трансформуючої підсистеми.
2) Недоцільність наближення підприємств до споживача.
3) Низькі транспортні витрати підприємств.
4) Складність комунікацій.
52. Який фактор підтверджує доцільність невеликих децентралізованих підприємств?
1) Значне розосередження споживачів та можливість наблизитись до них.
2) Високі транспортні витрати підприємств.
3) Відсутність потреби у переробці ресурсів.
4) Виключно рішення власника.
53. За якого типу планування ресурси розміщують за ланцюгом робочих місць відповідно до необхідних для випуску виробу (послуги) операціями?
1) Лінійного.
2) Післяопераційного функціонального.
3) Змішаного.
4) Фіксованого позиційного.
54. За якого типу планування вироби або споживачі нерухомі, а ресурси подаються до місць роботи у разі необхідності?
1) Фіксованого позиційного.
2) Змішаного.
3) Лінійного функціонального.
4) Післяопераційного.
55. Теорія прийняття рішень – 
1) Економіко-математичний підхід для вибору альтернативи чи  напрямку дії.
2) Аналітичний підхід для вибору альтернативи чи  напрямку дії.
3) Експертний підхід для вибору альтернативи чи  напрямку дії.
4) Економічний підхід для вибору альтернативи чи  напрямку дії.

56. Прийняття рішень в умовах визначеності –
1) Той хто приймає рішення не знає ймовірності  появи результату для кожної альтернативи. 
2) Той хто приймає рішення не знає  напевно наслідки будь-якої альтернативи.
3) Той хто приймає рішення знає про його наслідки для кожної альтернативи.
4) Той хто приймає рішення знає  напевно наслідки будь-якої альтернативи.
57. Прийняття рішення в умовах ризику –
5) Той хто приймає рішення не знає ймовірності  появи результату для кожної альтернативи. 
6)  Той хто приймає рішення не знає  напевно наслідки будь-якої альтернативи.
7)  Той хто приймає рішення знає про його наслідки для кожної альтернативи.
8)  Жодна не підходить.
58. Прийняття рішення в умовах невизначеності  –
1) Той хто приймає рішення не знає ймовірності  появи результату для кожної альтернативи. 
2) Той хто приймає рішення не знає  напевно наслідки будь-якої альтернативи.
3) Той хто приймає рішення знає про його наслідки для кожної альтернативи.
4) Жодна не підходить.
59. У чому полягає сутність активного підходу до менеджменту якості?
1) Систематичний, розгорнутий менеджмент якості під час проектування та функціонування операційної системи.
2) Контроль показників якості лише у результатах роботи операційної системи.
3) Контроль показників якості лише у "вхідних" ресурсах операційної системи.
4) Періодичний менеджмент якості під час функціонування операційної системи.
60. Яке визначення відповідає поняттю якості?
1) Сукупність ознак продукту або послуги, які визначають їх позитивні характеристики.
2) Сукупність ознак і характеристик продукту або послуги, що відображають їх конкурентну перевагу.
3) Сукупність ознак продукту або послуги, які визначають їх негативні характеристики.
4) Сукупність ознак і характеристик продукту або послуги, що мають здатність задовольняти наявні або очікувані потреби.
61. У якій послідовності застосовується підхід до загального менеджменту якості?
1) З'ясування бажань покупця; розробка товару, адекватного його бажанням; проектування "правильної" операційної системи; моніторинг результатів її функціонування; поширення концепції на партнерів.
2) З'ясування бажань покупця; проектування "правильної" операційної системи; моніторинг її результатів; поширення концепції на партнерів.
3) З'ясування бажань покупця; розробка товару, адекватного його бажанням; проектування "правильної" операційної системи; моніторинг її результатів.
4) З'ясування бажань покупця; розробка товару, адекватного його бажанням; моніторинг результатів; коригування параметрів операційної системи.
62. Матриця "будинок якості" розробляється з метою:
1) Поєднання вимог споживачів з можливостями операційної системи.
2) Розробки альтернативних напрямів вирішення проблеми підприємства.
3) Структурування потенційних причин "вузького місця" підприємства.
4) Структурування шляхів вирішення проблеми підприємства.
63. Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення продукції до використаного часу роботи працівників та обладнання.
1) Багатофакторна продуктивність.
2)     Загальна продуктивність.
3)     Неповна продуктивність.
4)     Ефективність використання людських та матеріальних ресурсів.
64. Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення усіх вироблених товарів або послуг до загальної величини витрат на операційну діяльність?
1) Багатофакторна продуктивність.
2) Неповна продуктивність.
3) Загальна продуктивність.
4) Вартісна оцінка сукупності "виходів" організації.
65. ISO 9000 –
1) встановлює стандарти, які говорять про те, що сертифікована організація має необхідний рівень у задоволенні споживачів, тобто ISO 9000 визначає політику підприємства в області якості.
2) не встановлює стандарти, які говорять про те, що сертифікована організація має необхідний рівень у задоволенні споживачів, тобто ISO 9000 визначає політику підприємства в області якості.
3)  не встановлює стандарти, які говорять про те, що сертифікована організація має необхідний рівень у задоволенні споживачів, тобто ISO 9000 визначає чи якісна продукція підприємства.
4) Жодна не підходить
66. У відповідності зі стандартами ISO життєвий цикл продукції визначається як  “петля якості” і охоплює
1) 10 етапів.
2) 11 етапів.
3) 12 етапів.
4) 14 етапів.
67. Виробнича інфраструктура підприємства – це
1) комплекс допоміжних виробництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують основний виробничий процес інструментами, паливом, енергетикою тощо, а також підтримують технологічне обладнання  в придатному до роботи стані і здійснюють внутрішні та міжцехові перевезення.
2) комплекс допоміжних виробництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують складальний процес інструментами, паливом, енергетикою тощо, а також підтримують технологічне обладнання  в придатному до роботи стані і здійснюють внутрішні та міжцехові перевезення.
3) комплекс допоміжних виробництв і обслуговуючих підрозділів, які забезпечують технологічний процес інструментами, паливом, енергетикою тощо, а також підтримують технологічне обладнання  в придатному до роботи стані і здійснюють внутрішні та міжцехові перевезення.
4) Жодна не підходить
68. До складу підрозділів виробничої інфраструктури, як правило, входять
1) основні та допоміжні цехи (виробничий, літейний, інструментальний, ремонтно-механічний), обслуговуюче господарство (складські, транспортні служби), служби, що приймають участь в основних виробничих цехах (інструментальні складові, інструментальні ділянки, ремонтно-екплуатаційний персонал тощо).
2) основні цехи (складальний, літейний і т. інш.), обслуговуюче господарство (складські, транспортні служби), служби, що приймають участь в основних виробничих цехах (інструментальні складові, інструментальні ділянки, ремонтно-екплуатаційний персонал тощо).
3) допоміжні цехи (інструментальний, ремонтно-механічний), обслуговуюче господарство (складські, транспортні служби), служби, що приймають участь в основних виробничих цехах (інструментальні складові, інструментальні ділянки, ремонтно-екплуатаційний персонал тощо).
4) Жодна не підходить
69. Розрізняють дві основні системи перевезення вантажів:
1) пряма і зворотна.
2) пряма і кільцева.
3) маятникова і кільцева.
4) пряма-зворотня та маятникова-кільцева.
70. Транзитна форма постачання сировини –
1) підприємство отримує матеріали безпосередньо від виробників ресурсів (без посередників). Застосовується при масовому споживанні матеріалів.
2) підприємство отримує матеріали безпосередньо від посередників. Застосовується при масовому споживанні матеріалів.
3) необхідні ресурси менше транзитної форми постачання.
4) необхідні ресурси більше транзитної форми постачання.
71. Складська форма постачання – застосовується коли
1) необхідні ресурси менше транзитної форми постачання. Підприємство в цьому випадку отримує ресурси зі складів, баз і т.д.
2) підприємство отримує матеріали безпосередньо від посередників. Застосовується при масовому споживанні матеріалів.
3) підприємство отримує матеріали безпосередньо від виробників ресурсів (без посередників). Застосовується при масовому споживанні матеріалів.
4) підприємство отримує матеріали від посередників. Застосовується при масовому споживанні матеріалів.
72. Стратегія товару – це  
1) визначення і дизайн товарів.
2) вибір, визначення і дизайн товарів.
3) вибір і визначення товарів.
4) вибір, визначення і якість товарів.
73. Мета стратегії товару – це
1) забезпечення конкурентної переваги для товару.
2) забезпечення конкурентної якості товару.
3) забезпечення конкурентної вартості товару.
4) забезпечення конкурентної якості і вартості товару
74. Портфель замовлень –
1) включає аналіз мінливих замовлень, формування прогнозів по завершенню робіт; аналіз умов виставлення рахунків на оплату і прогноз по річному обороті замовлень у портфелі.
2) включає аналіз мінливих замовлень, формування планів по веденню робіт; аналіз умов виставлення рахунків на оплату і прогноз по річному обороті замовлень у портфелі.
3 включає аналіз мінливих замовлень, формування прогнозів по початку робіт; аналіз умов виставлення рахунків на оплату і прогноз по річному обороті замовлень у портфелі.
4) Жодне не підходить.
75. Основою формування виробничого плану і бюджету є
1) стадії технологічного циклу.
2) стадії проектного циклу.
3) стадії виробничого циклу.
4) стадії життєвого циклу.
76. На розвиток структур управління впливає ряд факторів, серед яких: 1. виробнича структура; 2. трудомісткість і складність управлінських робіт; 3. вимоги ринку; 4. політична структура; 5. модель керівництва; 6. професійний рівень.
1) тільки 1, 2, 3.
2) тільки 2, 3, 4.
3) тільки 3, 4, 5, 6.
4) усі з вище названих.
77. Основними елементами організаційної структури є: 1. лінійні керівники. 2. керівники проектів. 3. керівники підрозділів. 4. функціональні керівники. 5. керівники програм. 6. фахівці, виконавці.
1) 1, 2, 3, 4 тільки.
2) 1, 4, 5, 6 тільки.
3) 3, 4, 5, 6 тільки.
4) усі вище перелічені.
78. Постійні витрати – це
1) витрати, що існують, навіть якщо нічого не виробляється, тобто якщо жодна одиниця товару не випускається, або ніхто не обслуговується.
2) витрати які варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.
3) витрати які не варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.
4) Жодне не підходить
78. Змінні витрати – це
1) витрати, що існують, навіть якщо нічого не виробляється, тобто якщо жодна одиниця товару не випускається, або ніхто не обслуговується.
2) витрати які варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.
3) витрати які не варіюються зі зміною обсягу виробництва в штуках.
4) Жодне не підходить
79. Витрати матеріальних ресурсів визначаються характером процесу
1) виробництва.
2) матеріалоспоживання.
3) зберігання матеріалів.
4) функціонування операційної системи.
80. Запаси – це
1) резерви оборотних ресурсів підприємства.
2) резерви виробничих та матеріальних ресурсів підприємства.
3) резерви матеріальних ресурсів підприємства.
4) резерви ресурсів підприємства.
81. Основна мета управління запасами –
1) досягти задовільного рівня обслуговування споживачів.
2) досягти задовільного рівня обслуговування підприємства.
3) досягти задовільного рівня обслуговування постачальників.
4) усе підходить.
82. Управління запасами – це
1) визначений вид виробничої діяльності, об'єктом якого є збереження запасів.
2) визначений вид операційної діяльності, об'єктом якого є збереження запасів.
3) визначений вид виробничої діяльності, об'єктом якого є створення і збереження запасів.
4) жодне не підходить.
83. Основна мета керування запасами на підприємстві –
1) знизити об’єм запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування споживачів.
2) знизити загальні щорічні витрати на зміст запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування споживачів.
3) знизити загальні щорічні витрати на зміст запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування виробників.
4) жодне не підходить.
84. Система “точно в термін” –
1) виробнича система, у якій обробка і рух матеріалів і виробів відбуваються точно в той момент, коли в них виникає необхідність: звичайно вони переміщаються невеликими партіями.
2) операційна система, у якій рух матеріалів і виробів відбуваються точно в той момент, коли в них виникає необхідність: звичайно вони переміщаються невеликими партіями.
3) виробнича система, у якій обробка матеріалів і виробів відбуваються точно в той момент, коли в них виникає необхідність: звичайно вони переміщаються великими партіями.
4) жодне не підходить.
85. Повна система діяльності підприємства називається ... і є центральною ланкою будь-якого підприємства по випуску продукції та наданню послуг.
1) технологічною.
2) виробничою.
3) операційною.
4) жодне не підходить.
86. Віха - це -
1) Значна подія у виробництві товарів і наданні послуг;
2) Дія в проекті із забезпечення організації різними видами ресурсів;
3) Дія проекту, назва і кількість якої визначається залежно від потреб контролю організації або організацій, залучених до проекту.
4) Значна подія в проекті, як правило, завершення основних робіт.
87. Ієрархічна структура робіт (WBS) -
1) Етапи проекту які орієнтовані на постачання і визначають підсумковий зміст проекту;
2) Групування елементів проекту, орієнтоване на постачання, що упорядковує і визначає підсумковий зміст проекту;
3) Етапи проекту, назва і кількість яких визначається залежно від потреб контролю організації, залучених до проекту;
4) Групування елементів проекту, орієнтоване на збут, що упорядковує і визначає підсумковий зміст проекту.
88. Календарний план проекту -
1) Менеджмент процесів проекту, що перетворює сировину на продукт проекту;
2) Фактичні дати здійснення робіт і заплановані дати досягнення віх;
3) Запланована діяльність щодо створення продукту проекту шляхом перетворення необхідних ресурсів усіх видів у результат проекту;
4) Заплановані дати здійснення робіт і заплановані дати досягнення віх.
89. Критична робота – 
1) Робота, яка визначає найскоріше  завершення проекту.
2) Робота із резервом, меншим або таким, що дорівнює певному значенню, частіше всього нулю.
3) Будь-яка робота на критичному шляху.
4) Робота, яка пов’язана із запланованим перетворенням ресурсів.
90. Серія робіт, яка визначає найскоріше  завершення проекту це?
1) Логічний зв'язок;
2) Критичний шлях;
3) Критична робота;
4) Жодне із визначень не підходить.
91. Метод критичного шляху (CPM)  -
1)  Метод сітьового аналізу, що використовується для прогнозу тривалості проекту за допомогою аналізу того, яка послідовність робіт (який шлях) має найменшу розрахункову гнучкість (найменшу величину резерву).
2) Метод сітьового аналізу, що орієнтований на події і використовується для оцінки тривалості проекту при високій мірі невизначеності з оцінками тривалості окремих робіт.
3) Метод сітьових діаграм, при якому роботи зображуються блоками (або вузлами).
4) Метод складання сітьових діаграм, в якому роботи зображуються стрілками.
92. Метод оцінки та аналізу програми (PERT) -
1) Метод складання сітьових діаграм, в якому роботи зображуються стрілками.
2) Метод сітьового аналізу, що використовується для прогнозу тривалості проекту за допомогою аналізу того, яка послідовність робіт (який шлях) має найменшу розрахункову гнучкість (найменшу величину резерву).
3) Метод сітьових діаграм, при якому роботи зображуються блоками (або вузлами).
4) Метод сітьового аналізу, що орієнтований на події і використовується для оцінки тривалості проекту при високій мірі невизначеності з оцінками тривалості окремих робіт.
93. Метод попередніх діаграм (PDM) -
1) Метод визначення критичного шляху для зваженої оцінки середнього значення тривалості.
2) Роботи зв'язуються відношеннями передування для відображення послідовності виконання робіт.
3) Дослідження операцій виконання робіт проекту.
4) Роботи з’єднуються в точках, вузлах (зображуються у вигляді маленьких кружечків) для ілюстрації очікуваної послідовності виконання робіт.
94. Організаційна ієрархічна структура (OBS) -
1) Структура відповідальних осіб де для кожній роботи проекту була призначена відповідальна особа.
2) Структура відповідальних за роботами проекту.
3) Відображення проектної організації, впорядковане таким чином, щоб співвіднести пакети робіт з підрозділами організації.
4) Структура, яка співвідносить структуру виконавчої організації з ієрархічною структурою робіт з тим, щоб для кожної роботи проекту була б призначена відповідальна особа.
95. Освоєний обсяг (EV) -
1) Метод контролю виконання робіт у рамках проекту.
2) Порівнюються запланована величина виконання роботи з фактично завершеною роботою для визначення того, чи відбувається виконання за вартістю та календарним планом так, як планувалося.
3) Бюджетна вартість виконаної частини робіт або групи робіт.
4) Усі вище згадані відповіді підходять.
96. Компоненти самого нижнього рівня ієрархічної структури робіт це -
1) План проекту.
2) Пакет робіт.
3) Процеси проекту.
4) Функції проекту.
97. Робота -
1) Фрагмент дій, що виконуються у ході виконання проекту.
2) Робота має очікувану тривалість, вартість та очікувані вимоги до ресурсів.
3) Поділяється на завдання.
4) Усі вище згадані відповіді підходять.
98. Сітьова діаграма проекту -
1) Графік PERT.
2) Завжди малюється з права на ліво для відображення хронології проекту.
3) Графік який відображає хронологію робіт проекту.
4) Будь-яке схематичне зображення логічних зв'язків робіт проекту.
99. Управління проектами -
1) Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні умов для задоволення потреб проекту.
2) Застосування знань, умінь, методів і коштів щодо робіт проекту для стовідсоткового задоволення або навіть перевищення очікувань зацікавлених осіб від проекту.
3) Комплекс операцій щодо забезпечення проекту необхідними ресурсами.
4) Система операцій стосовно просування робіт проекту у зовнішнє середовище.
100. Управління вартістю проекту -
1) Підмножина проектного менеджменту.
2) Процеси планування ресурсів, оцінки вартостей, визначення бюджету та контролю витрат.
3) Процеси, необхідні для забезпечення того, щоб проект не вийшов за межі прийнятого бюджету.
4) Усі вище згадані відповіді підходять.
101. Управління змістом проекту -
1) Підмножина проектного менеджменту, що включає процеси, необхідні для управлінням змістом проекту.
2) Підмножина проектного менеджменту, яка включає процеси, необхідні для забезпечення того, щоб проект містив тільки необхідні роботи для успішного його завершення.
3) Підмножина управління проектами, що включає процеси, необхідні для забезпечення того, щоб зміст проекту був правильно скоординований.
4) Складається з розробки плану проекту, виконання плану проекту і загального контролю за змінами змісту проекту.
102. Управління ризиком у проекті -
1) Підмножина управління проектами.
2) Процеси, пов'язані із визначенням, аналізом і розвиненням реакції на ризик у проекті.
3) Складається з ідентифікації ризику, кількісної оцінки ризику, розвинення реакції на ризик і контролю за реакцією на ризик.
4) Усі вище згадані відповіді підходять.
103. Управління трудовими ресурсами в проекті -
1) Підмножина проектного менеджменту, яка включає процеси, необхідні для управлінням трудовими ресурсами.
2) Процеси забезпечення трудовими ресурсами у проекті.
3) Дії по залученню трудових ресурсів проекту.
4) Усі вище згадані відповіді не підходять.
104. Управління часом у проекті -
1) Підмножина проектного менеджменту, яка включає процеси, пов'язані із забезпеченням своєчасного початку проекту.
2) Складається з визначення діяльності, завдання послідовності робіт, оцінки тривалості робіт.
3) Складається з розробки календарного плану та контролю за дотриманням календарного плану.
4) Друга та третя відповіді вірні.
105. Управління якістю проекту -
1) Підмножина проектного менеджменту, що включає процеси забезпечення якості.
2) Підмножина проектного менеджменту, що включає процеси планування якості.
3) Підмножина проектного менеджменту, що включає процеси, необхідні для забезпечення того, щоб проект задовольняв ті потреби, задля яких він і розроблений.
4) Підмножина проектного менеджменту, що включає процеси планування та забезпечення якості.
106. Множина логічно зв'язаних робіт проекту, звичайно прив'язана до логічного завершення робіт.
1) Віха.
2) Фаза проекту.
3) Робота проекту.
4) Процес проекту.
107. Робота з нульовою тривалістю, що використовується для зображення логічного зв'язку в методі стрілочних діаграм – це
1) Основна робота.
2) Логічна робота.
3) Головна робота проекту.
4) Фіктивна робота.