Навчальні посібники

Get it on Google Pla…

Вопросы к экзамену

1. Операційний менеджмент та суміжні бізнес-спеціальності.
2. Дайте визначення операційного менеджменту.
3. У чому відмінність операційного менеджменту від виробничого?
4. Назвіть головні етапи розвитку операційного менеджменту, та дайте їхню характеристику.
5. Які основні функції операційних менеджерів Ви знаєте?
6. Розкрийте діяльність менеджерів у промисловій фірмі.
7. Назвіть основні галузі, де працюють операційні менеджери.
8. Зміна умов діяльності організації в історичній перспективі.
9. Модель Оучі (модель організації типу Z).
10. Особливості сьогоднішньої ситуації в бізнесі.
11. Організація як система.
12. Особливості соціально-економічних систем.
13. Операційна функція й модель трансформації.
14. Операції й процеси.
15. Тетраедр операцій.
16. Операції як види діяльності.
17. Основні моделі проведення операцій.
18. Операційна система.
19. Функції операційного менеджменту.
20. Методи і принципи операційного менеджменту.
21. Матеріальні потоки при проведені операцій.
22. В чому полягає відмінність сфери виробництва від сервісу, наведіть приклади.
23. В чому відмінність постачання від транспортування, наведіть приклади.
24. Наведіть приклади моделей проведення операцій для підприємств різних галузей.
25. Опішить операційну систему будь-якого підприємства.
26. Операційна стратегія підприємства.
27. Матриця стратегій.
28. Стратегічні і тактичні рішення операційного менеджменту.
29. Розробка й ключові елементи операційної стратеги.
30. Концепції розвитку виробничої стратегії.
31. Взаємозв'язок операційної й організаційної стратегій.
32. Чи можлива така ситуація, коли фабрика випускає високоякісну продукцію,  її виробництво характеризується надійністю і гнучкістю, а споживачі усе-таки висловлюють невдоволення?
33. Чому будь-якій фірмі, що працює в сфері послуг, необхідно прагнути досягти світового рівня обслуговування, навіть якщо вона не конкурує з компаніями за межами своєї країни?
34. Які основні конкурентні пріоритети, зв'язані з операційною стратегією? Як змінилася їхня значимість за останні роки?
35. Опишіть для кожного з основних типів пріоритетів унікальні характеристики ринкової ніші, з ними порівняні.
36. Опишіть роботу приймальної комісії у вашому інституті. Що є її входом, обробкою й виходом?
37. Які однакові й різні сторони в процесі перетворення для ресторану швидкого обслуговування й фірми-виробника комп'ютерів?
38. Визначте процеси, які відбуваються на СТО при ремонті автомобілів.
39. Визначите поняття "місія фірми" і "стратегія", котра підтримує цю місію для будь якого підприємства.
40. Операційна стратегія в сфері обслуговування.
41. Охарактеризуйте метод SWOT – аналізу підприємства.
42. Яка основна мета SWOT – аналізу підприємства?
43. Як SWOT – аналіз впливає на зміст процесу стратегічного управління?
44 Управління виробництвом і операціями.
45.Назвіть види моделей управління виробництвом.
46.Види виробництва і послуг.
47.Специфіка інноваційного виробництва.
48.Види інноваційного виробництва.
49. Які основні відмінності між виробництвом і сферою послуг?
50. Проектування операційних систем: сутність, цілі та етапи.
51. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.
52. Системний підхід до розробки операцій.
53. Теорія прийняття рішень.
54. Типи моделей.
55. Дерево рішень.
56. Прийняття рішення в умовах невизначеності.
57. Прийняття рішення в умовах ризику.
58. Інструменти прийняття рішень.
59. Виробничі та маркетингові рішення: протиріччя та компроміс.
60. Вплив на прийняття виробничих рішень факторів попиту  на товари і послуги.
61. Використання моделей при прийнятті рішень.
62. S-криві розвитку технологій.
63. Крива досвіду (освоєння).
64. Крива життєвого циклу попиту і технологій.
65. Стратегія товару та мета стратегії товару.
66. Життєвий цикл товару.
67. Стадії розробки товару.
68. Технологія комп'ютерного проектування і виробництва.
69. Поява нових продуктів і послуг: особливості нинішньої ситуації.
70. Специфіка розробки нового товару.
71. Організація й інновації.
72. Хто і як розробляє нові продукти. Типи нових продуктів і ринків.
73. Причини провалу нових продуктів.
74. Новий продукт: купити або створити?
75. Функціонально-вартісний аналіз при розробці нових виробів.
76. Ключові фактори успіху нових товарів.
77. Які техніки управління можуть бути успішні на шляху просування товару від дослідження й проектування до виробництва?
78. Чому необхідне документування товару?
79. Які методи ми використовуємо при документуванні товару?
80. Як комп'ютерне проектування допомагає операційним менеджерам?
81. Що таке групова технологія й чому вона успішна в пошуку поліпшення продуктивності?
82. Які витрати можна заощадити при комп'ютерному проектуванні?
83. Як зв'язане комп'ютерне проектування з комп'ютерним виробництвом?
84. Які чотири фази життєвого циклу товару?
85. Як відбір товару (або проекту) впливає на якість?
86. Опишіть сутність послуг.
87. Що таке сервісний бізнес і внутрішнє обслуговування?
88. У чому полягає філософія обслуговування?
89. Операційна класифікація послуг.
90. Проектування сервісних організацій.
91. Сервісна стратегія: спрямованість і переваги.
92. Структуризація сервісних контактів: сервіс-системна матриця.
93. Що таке сервісний план?
94.  Назвіть типи  сервісних систем.
95. Що таке теорія черг? Які компоненти їй властиві?
96. Укажіть найбільш важливі операційні характеристики черги.
97. Як пов'язаний час обслуговування й час появи заявок в одноканальній системі черг?
98.Напишіть про три ситуації, у яких правило FIFO не застосовується для обслуговування в черзі.
99. Наведіть приклади чотирьох ситуацій, у яких має місце обмежена (або кінцева) довжина черги.
100. Які компоненти характеризують наступні системи черг (поясніть конфігурацію кожної):
а) перукарня; б) автоматична мийка машин; в) автоматична пральня; г) маленький бакалійний магазин.
101. Чи підпорядковується поява пацієнтів у приймальні лікаря випадковому закону?  Чи є випадковим час прийому? При яких обставинах час прийому може бути постійним?
102. Основи формування виробничого плану.
103. Вибір видів виробничих структур.
104. Організаційні структури управління у виробництві.
105.  Базові моделі організаційних структур.
106.  Контроль критичного обсягу виробництва – графік беззбитковості.
107. Тактичне і оперативне планування операцій.
108. Види систем оперативного управління виробництвом.
109. Планування виробничих процесів і потужностей.
110. Поняття і принципи формування виробничих структур.
111. Оцінка ефективності виробництва. Взаємозв'язок витрат та обсягів виробництва.
112. Основні принципи управління матеріальними ресурсами.
113.  Управління процесом матеріалоспоживання.
114.  Управління запасами на підприємстві.
115. Основні риси ефективного управління запасами.
116. Види виробничих запасів.
117. Основні системи управління запасами.
118. Система з фіксованим обсягом замовлення.
119. Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.
120.  Управління запасами методом ABC.
121. Система “точно в час”.
122. Система “Канбан”.
123. Переваги і недоліки системи “точно в час”.
124. З появою мало витратних (недорогих) прийомів розрахунку чи бачите ви альтернативні варіанти популярному методу розрахунку, заснованому на ABC класифікації?
125. У чому головна причина створення запасу в організації?
126. Опишіть витрати, які асоціюються із замовленнями й підтримкою запасів?
127. Які часові періоди (цикли) є необхідними для проведення інвентаризації конкретних одиниць деталей, розбитих на групи на основі, наприклад, АВС - класифікації?
128. Що трапиться з величиною сумарних витрат на запаси, якщо витрати зберігання запасу на одиницю збільшаться при збільшенні самих запасів?
129. Опишіть різницю між фіксованою кількістю й фіксованим періодом системи запасів.
130. Виробнича інфраструктура підприємства.
131. Ремонтне господарство.
132. Інструментальне господарство.
133. Енергетичне господарство.
134. Показники електрогосподарства.
135.  Енергетичні баланси.
136. Транспортне господарство.
137. Класифікація транспортних засобів.
138. Організація міжцехових перевезень.
139. Складське господарство.
140.  Операції системи складування.
141. Служба постачання на підприємстві.
142. Виробнича частина служби забезпечення.
143. Управління збутом.
144. Функції збутового контролю і регулювання
145. Організаційні форми технічного обслуговування виробництва.
146. Енергопостачання підприємства.
147. Структура енергетичного господарства.
148. Техніко-економічні показники енергогосподарства.
149. Основні напрямки вдосконалювання енергетичного господарства й підвищення ефективності його функціонування.
150. Організація робіт з інструментального забезпечення виробництва.
151. Організаційна структура інструментального господарства.
152. Основні напрямки вдосконалювання інструментального господарства.
153. Організація ремонтного господарства діючого великого підприємства.
154. Структура ремонтного господарства.
155. Основні напрямки вдосконалювання ремонтного господарства й підвищення ефективності його функціонування.
156. Планування ремонту обладнання.
157. Основні поняття, які входять до сучасної концепції якості.
158. Програма забезпечення якості у виробництві.
159. Ціна якості.
160. Система управління якістю на підприємстві.
161. Система якості за вітчизняними та зарубіжними стандартами.
162. Стандарти якості ISO серії 9000:2008.
163. Процес забезпечення якості при наданні сервісних послуг.
164. Поняття якості й поняття управління якістю.
165. Поняття якості: основні аспекти.
166. Парадигма мінливості (варіабельності) В.Шухарта.
167. Навчання Демінга.
168. Від менеджменту якості - до якості менеджменту (діловій досконалості).
169. Принципи менеджменту якості.
170. Процесний підхід.
171. Системний підхід до менеджменту.
172. Безперервне поліпшення.
173. Прийняття рішень на основі фактів.
174. Поняття процесу, його елементи й ознаки.
175. Мережа процесів на підприємстві.
176. Статистичні методи й інструменти управління якістю.
177. Контрольні листки.
178. Гістограми.
179. Контрольні карти (карта x-значень).
180. Діаграма Ішикави.
181. Механізми вдосконалювання.
182. Цикл Шухарта-Демінга й метод трьох питань.
183. Контроль і верифікація.
184. Етапи розгортання системи менеджменту якості на підприємстві.